Мисия

Порталът на българските железопътни предприятия има следните основни цели:

1. Да представлява бранша на българските железопътни превозвачи и интермодални оператори, да защитава интересите му в страната и чужбина;

2. Да усъвършенства правната база на железопътния и интермодалния транспорт в България и да издига реномето на железопътния транспорт и професиите в него като:

  • Внедрява и следи за прилагането на нормативи за качеството на предлаганите от българските железопътни превозвачи и и интермодални оператори – членове на Портала превози и услуги;
  • Приема и контролира спазването на Професионален и Етичен кодекс от членовете на Портала;
  • Организира професионалното обучение и квалификация на кадри за нуждите на железопътните превозвачи и и интермодални оператори.

Визия

Порталът обединява най-добрите професионалисти от бранша и ползвайки услугите на неговите членове, товародателите и клиентите получават:

  • Гаранция за компетентност и високо качество на превозите и услугите;
  • Финансова стабилност и търговска етика на железопътните превозвачи и и интермодални оператори;
  • Ясни и точни условия на превозния договор, формулирани в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на Портала, които дефинират отговорността на железопътни превозвачи и и интермодални оператори – членове на Портала към клиента;
  • Гаранция за защита интересите на товародателите и клиентите, за компенсация на щетите, които могат да възникнат при превоза, претоварването, обработката и съхранението на стоките, осигурена от застраховката “Отговорност на превозвача”

Цели

Основната цел и насока за бъдеща дейност на Портала е да подпомага за развитието и практическото изпълнение на национална транспорта стратегия, чрез развитие на железопътните и комбинирани превози, с внедряването на логистични интелигентни и информационни системи, като работи за безпроблемна интеграция на България в Европейския Съюз и изграждането на единно европейско железопътно пространство. Порталът ще участва активно в усъвършенстването на правната база на международния транспорт и спедицията в страната и чужбина, както и във формирането на транспортната политика на България. С предприетите активни действия и инициативи сдружението има за цел създаването на пазарно-ориентиран бизнес климат в България, особено по отношение на българското транспортно, фискално, митническо и външнотърговско законодателство.