УСТАВ на железниците 

Одобрен с ПМС 180 от 1951 г. (необн.), изм. и доп., Изв., бр. 63 от 7.08.1953 г., бр. 41 от 21.05.1954 г., в сила от 1.07.1954 г.; ПМС 226 от 1954 г. (необн.); РМС 876 от 1957 г. (необн.); Изв., бр. 66 от 16.08.1957 г., бр. 5 от 16.01.1959 г., бр. 60 от 28.07.1959 г., ДВ, бр. 28 от 1964 г.; ПМС 10 от 16.02.1965 г. (необн.); ДВ, бр. 40 от 21.05.1968 г., бр. 72 от 11.09.1973 г., бр. 50 от 18.06.1977 г., в сила от 1.07.1977 г., бр. 71 от 13.09.1977 г., в сила от 1.10.1977 г., бр. 94 от 5.12.1980 г., бр. 86 от 4.11.1983 г.

ТАРИФА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТУКТУРА”, ОДОБРЕНА С ПОСТАВНОВЛЕНИЕ №302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.
В сила от 01.01.2002 г.
Приета с ПМС № 302 от 21.12.2001 г.
 Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., доп. ДВ. бр.49 от 17 Май 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Август 2004г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г.

 

ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта
Одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., попр., бр. 54 от 4.07.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 14.12.2000 г., бр. 18 от 27.02.2001 г., бр. 47 от 18.05.2001 г., бр. 62 от 13.07.2001 г., в сила от 13.07.2001 г., доп., бр. 104 от 30.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 49 от 17.05.2002 г., в сила от 17.05.2002 г., изм., бр. 68 от 16.07.2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 23.07.2002 г., в сила от 23.07.2002 г., бр. 17 от 21.02.2003 г., бр. 101 от 16.12.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 29.12.2005 г., бр. 77 от 19.09.2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм., бр. 38 от 11.05.2007 г., изм. и доп., бр. 64 от 18.07.2008 г., изм., бр. 78 от 5.09.2008 г., в сила от 5.09.2008 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
В сила от 10.07.2001 г.
Обн. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.104 от 28 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.

ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-1405 ОТ 24 ЮЛИ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ ПАСПОРТНО-ВИЗОВ КОНТРОЛ НА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ. (Обн. ДВ. бр.64 от 11 Август 2009г.)