ПРЕВОЗЕНИ ОПАСНИ ТОВАРИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 2013 ГОДИНА
Наименование на показателите 2013
хил. тона хил. ткм
Общо 6 391.5 1 278 549.2
Експлозиви 164.6 36 710.6
Газ – сгъстен, втечнен, разтворен под налягане 1 187.9 315 584.6
Запалителни течни вещества 3 799.1 421 483.6
Запалителни твърди вещества 0.1 55.3
Леснозапалими вещества 20.5 9 572.1
Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове 2.4 1 022.9
Окислители
Органични пероксиди
Токсични вещества 4.0 1 503.4
Инфекциозни вещества
Радиоактивни материали
Корозиви 1 191.7 482 148.2
Други опасни субстанции 21.2 10 468.5

 

30.05.2014
nsi.bg