ПРЕВОЗЕНИ ОПАСНИ ТОВАРИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 2012 ГОДИНА
Наименование на показателите 2012
хил. тона хил. ткм
Общо 6 328.1 1 276 944.1
Експлозиви 299.0 74 159.7
Газ – сгъстен, втечнен, разтворен под налягане 1 362.0 361 384.1
Запалителни течни вещества 3 672.1 447 055.1
Запалителни твърди вещества 13.1 717.4
Леснозапалими вещества 13.6 2 877.6
Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове 13.9 6 362.9
Окислители
Органични пероксиди
Токсични вещества 7.5 2 709.5
Инфекциозни вещества
Радиоактивни материали
Корозиви 927.6 370 652.0
Други опасни субстанции 19.3 11 025.8

 ИЗТЕГЛИ

28.05.2013 nsi.bg