“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД Група БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2010

ИЗТЕГЛИ

„ХОЛДИНГ БДЖ” – ЕАД Група
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ за 2010 год.

ИЗТЕГЛИ

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ отчет план отчет %
в хил. лева 2010 2010 2009 2010/2009

Приходи от продажби 261 078 257 257 267 622 97,57%
Оперативни разходи 369 725 347 988 397 694 92,97%
EBITDA -108 647 -90 731 -130 072 83,51%
Разходи за амортизации 79 339 90 562 86 389 93,37%
EBIT -187 986 -181 293 -216 461 87,45%
Финансирания 161 805 160 357 172 447 93,83%
Финансови приходи-фин.разходи -19 718 -22 273 -25 541 77,21%
Печалба преди данъци -45 899 -43 209 -69 555 67,86%
Данъци 936 0 -756
Нетна печалба (загуба) -46 835 -43 209 -68 799 68,47%

RI -73 648 -99 138 -106 055 69,67%

Паричен поток (чиста печалба + амортизации) 32 504 47 353 17 590 190,76%

Рентабилност
нетен марж -17,9% -16,8% -25,7%
на собствения капитал (EBIT/собствен капитал) -103,9% -33,0% -85,2%
на нетните активите (EBIT/нетни активи) -31,6% -18,8% -29,3%
обръщаемост на активите (приходи/ДА) 34,8% 30,2% 29,9%
обръщаемост на ДМА (приходи/ДМА) 35,1% 30,5% 30,2%
Задлъжнялост
дълг/собствен капитал – financial gearing 229,2% 75,2% 190,3%
дълг/ активи 40,2% 35,8% 44,0%
Ликвидност
обща ликвидност 0,64 1,59 0,57
бърза ликвидност 0,44 1,31 0,42
абсолютна ликвидност 0,05 0,09 0,02
покритие на лихви (EBIT/лихви) -1,51 -0,80 -1,82

среднопретеглен лихвен процент на дългосрочните заеми 4,5% 5,8% 5,1%
собствен капитал 180 928 550 065 254 051 70,93%
нетни активи 595 674 963 714 737 600 80,66%
Активи 1 031 588 1 154 920 1 098 283 93,81%

Приходите от продажби на “БДЖ” ЕАД Група за 2010 г. спрямо същия период на 2009 г. са намалели с 6 544 хил. лева от 267 622 хил. лева през 2009 г. на 261 078 хил. лева през 2010 г., което представлява спад от 2,4%. Намалението се дължи основно на занижения обем превози на пътници.
Оперативните разходи през 2010 г. представляват 369 725 хил. лева, докато през 2009 г. са 397 694 хил. лева, спрямо отчета за 2009 г. намаляват с 27 969 хил. лева или със 7%.
В резултат от реализираните приходи и отчетените разходи “БДЖ” ЕАД Група приключи 2010 г. с отрицателен финансов резултат в размер на 46 835 хил. лева.
EBITDA – 108 647 хил. лева, или подобряване с 21 425 хил. лева, спрямо 2009 г.
EBIT за 2010 г. намалява отрицателната си стойност, т.е. подобрен е с 28 475 хил. лева спрямо отчета на 2009 г.
Паричният поток (чиста печалба + амортизации) за 2010 г. е 32 504 хил. лева, което е с 14 914 хил. лева повече спрямо отчета през 2009 г. и с 14 849 хил. лева по-малко от планирания.
Коефициентът на задлъжнялост, който отразява съотношението между дълга и собствения капитал на “БДЖ” ЕАД група за отчетния период на 2010 г. е 229%, а за 2009 г. е 190%. Коефициентът на задлъжнялост се измерва и като съотношение между дълга и активите, бележи влошаване през 2010 г. главно от намаляване на нетните активи и невъзможността да се обслужват кредитите.
Коефициентът на обща ликвидност (краткотрайни активи/краткосрочни пасиви) нараства до 0,64 през 2010 при 0,57 през 2009 г. (подобряване с 0,7 пункта), т.е. краткотрайните активи нарастват повече от краткосрочните пасиви. Коефициент на бърза ликвидност също нараства за разглеждания период с 0,02 пункта. Коефициентът на абсолютна ликвидност (парични средства/краткосрочни пасиви) нараства спрямо същия период на миналата година от 0,02 през 2009 г. до 0,05 през 2010 г.
Средно претегленият лихвен процент на дългосрочните заеми е 4,5% през 2010 г. при 5,1% през 2009 г.
Собственият капитал и нетните активи понижават своите стойности през 2010 г. в сравнение с предходната година. Намалението на собствения капитал по отчетни данни е в размер на 29,1% спрямо отчета за 2009 г. Намалението на нетните активи спрямо отчета за 2009 г. е 19,34%. Дължи се главно на отчетената загуба за съответния период и натрупаните загуби от минали периоди.

Обемни показатели
През 2010 г. са превозени 10 778,03 хиляди тона товари, което е със 144,6 хил. тона повече в сравнение с 2009 г.
По Единната номенклатура, за 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита намаление при следните видове товари:
• Обработени и необработени минерали и строителни изделия с 245 хил. тона;
• Изделия на черната и цветна металургия с 92 хил. тона;
• Твърди минерални горива със 72 хил. тона;
• Химически вещества и продукти с 36 хил. тона;
• Селскостопански продукти и животни с 80 хил. тона;
• Хранителни продукти и фуражи с 60 хил. тона.
Увеличение се наблюдава при:
• Руди и метални отпадъци с 282 хил. тона;
• Машини, транспортни средства и други с 219 хил. тона;
• Нефт и нефтопродукти с 98 хил. тона;
• Торове със 130 хил. тона.

За 2010 г. се наблюдава не само наваксване на по-голяма част от изоставането през първите четири месеца на годината, а и нарастване на превозените товари спрямо същия период на предходната година. За първи път след кризата има нарастване на превозите (тонове и тонкилометри), спрямо предходната година.
По основни товародатели състоянието за 2010 година, сравнено с 2009 година е:


Товародатели За 12-те месеца Дял
2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г.
Превозени товари – общо 10 778,0 10 633,4 100% 100%
1. “Кремиковци” АД 17,0 178,7 0,2% 1,7%
2. “Каолин” АД 40,2 0,0 0,4% 0,0%
3. “Стомана Индъстри” – Перник 970,0 908,9 9,0% 8,5%
4. “Нефтохимтреин” АД 1 224,8 1 100,2 11,4% 10,3%
5. “Неохим” АД 187,7 48,9 1,7% 0,5%
6. “Девня Цимент” АД 0,0 11,4 0,0% 0,1%
7. “Вулкан Цимент” АД 5,5 16,0 0,1% 0,2%
8. “ТИ Рейл – България” ЕООД 3 139,2 3 098,0 29,1% 29,1%
9. “Прайм Спед” АД 504,5 620,8 4,7% 5,8%
10. “Консорциум МТ Транс” ООД 532,7 647,5 4,9% 6,1%
11. “Трансленд” ООД 357,4 522,8 3,3% 4,9%
12. “ТТЛ” ЕООД 429,8 321,2 4,0% 3,0%
13. “БДЖ” СПЕД 1 021,7 869,1 9,5% 8,2%
14. “Шенкер” ЕООД 247,5 230,5 2,3% 2,2%
По основни товародатели – общо 8 678,1 8 573,9 80,5% 80,6%

Крупните товародатели и спедитори осигуряват 80,5% от обема на превозените товари през 2010 г. Увеличен е делът на: „БДЖ” СПЕД с 1,3%, „Неохим” АД с 1,2%, „Нефтохимтреин” АД с 1,1%, „Стомана индъстри” – Перник с 0,5%, „ТТЛ” ЕООД с 1%, „Каолин” АД с 0,4%, „Шенкер” ЕООД – с 0,1%.
От спедиторите най-голям е делът на Ти Рейл –България ЕООД – 29,1%, като спрямо същият период на м. г. делът им е непроменен.
Средното превозно разстояние на един тон товар е 218,23 км и е увеличено с 5,15 км спрямо 2009 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ

1 2 3
Отчетен период План 1/2 (%) съответен период на предходна година 1/3 (%)
Обработени товари (хил. тона) 10 778,0 10 800,0 99,8% 10 633,4 101,4%
– вътрешно съобщение
– превозени товари ( хил.тона) 7 489,7 8 809,0 85,0% 7 390,3 101,3%
– тонкилометри – млн. 1 536,3 1 762,0 87,2% 1 405,7 109,3%
– международно съобщение
– превозени товари ( хил.тона) 3 288,3 1 991,0 165,2% 3 243,1 101,4%
– тонкилометри – млн. 815,9 484,0 168,6% 860,1 94,9%

През 2010 г. с железопътен транспорт са превозени 10 778 хил. тона товари, което е със 144,6 хил. тона повече от превозените през същия период на предходната година. Във вътрешно съобщение са произведени 1 536,3 млн. нето тонкилометри, със 130,6 млн. тонкилометри повече от предходната година, което е резултат от увеличеното средно превозно разстояние и съответния обем.
В международно съобщение са превозени 3 288,3 хил. тона товари (30,51% от обема) срещу 3 243,1 хил. тона (30,5% от обема) през миналата година или увеличение с 45,2 хил. тона. Произведени са 815,9 млн. тонкм, с 44,2 млн. тонкм по-малко от съответния период на миналата година.

ПОКАЗАТЕЛИ ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ
1 2 3
Отчетен период План 1/2 (%) Съответен период на предходна година 1/3 (%)
Обслужени пътници (хил. бр.) 30 101,8 31 044,0 97,0% 31 360,4 96,0%
– вътрешно съобщение
– пътници – хил. бр. 29 670,9 30 616,0 96,9% 30 929,0 95,9%
– пътниккилометри – млн. 2 045,2 2 081,0 98,3% 2 088,8 97,9%
– международно съобщение
– пътници – хил. бр. 431,0 428,0 100,7% 431,4 99,9%
– пътниккилометри – млн. 54,6 61,6 88,6% 55,5 98,3%

През 2010 г. с железопътен транспорт са превозени 30 101,8 хил. пътника, което е с 1 258,6 хил. пътника по-малко от превозените през същия период на предходната година. Във вътрешно съобщение са произведени са 2 045,2 млн. пътниккилометри, с 43,6 млн. по-малко от произведените през 2009 г., което е в резултат на намалените превозени пътници. Средното пропътувано разстояние е увеличено с 1,4 км и по отчет е 69,8 км.
В международно съобщение са превозени 431 хил. броя пътници (1,4% от общия пътникопоток) срещу 431,4 хил. броя пътници (1,38%) през 2009 г. Произведени са 54,6 млн. пътниккилометри, с 0,9 млн. по-малко от съответния период на 2009 г.
Приходи

ПРОДУКТИ/УСЛУГИ
ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ
стойност хил. лв. натура млн.
2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г.
– приходи от пътнически превози 80 648 84 347
в т. ч. приходи от превоз на пътници 78 430 81 680 2 099,75 2 144,27
приходи от колети и багажи 1 094 1 285
приходи от пощи
приходи от спални вагони 1 124 1 382
– приходи от товарни превози 146 313 156 949
в т. ч. приходи от превоз на товари 145 344 155 839 2 352,13 2 265,79
приходи от товаро-разтоварна дейност 83 143
приходи от спедиция 886 967
Други (общо) 34 117 26 325
Общо 261 078 267 621

Приходи от пътнически превози
През 2010 г. са реализирани приходи от пътнически превози в размер на 80 648 хил. лева, което е с 3 699 хил. лева по-малко, спрямо същия период на предходната година.
• От увеличение на приходната ставка на пътническите превози с 9,01%, спрямо същия период на м.г. са реализирани 5 774 хил. лева приходи нето без компенсации повече.
• От намаление на обема на пътниккилометровата работа с 2,09% спрямо 12-те месеца на 2009 г. не са реализирани 1 483 хил. лева.

Приходи от товарни превози
През 2010 г. са реализирани приходи от товарни превози в размер на 146 313 хил. лева, което е с 10 636 хил. лева по-малко, спрямо същия период на предходната година.
• От намаление на приходната ставка на товарните превози с 10,01% в сравнение със съответния период на 2009 г. не са реализирани 16 465 хил. лева;
• От увеличение на нетотонкилометровата работа с 3,80% спрямо 12-те месеца на 2009 г. са реализирани 5 365 хил. лева повече.

Други приходи
Увеличени са „други приходи” със 7 792 хил. лева спрямо същия период на предходната година.
В т. ч. са намалени приходите от продажба на дълготрайни активи и вагони с 948 хил. лева и приходите от продажба на излишни КМА и скраб с 36 хил. лева.

ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

по центрове на печалбата ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ
1 2 3 4 5
Отчетен период Бизнес план 1/2 (%) съответен период на предходна година 1/3 (%)
Приходи от пътнически превози 80 648,0 85 440,0 94,4% 84 347,0 95,6%
Приходи от продажби на един превозен пътник 2,7 2,8 97,3% 2,7 99,6%
Приходи на 1000 пкм – в лева 38,4 39,9 96,3% 39,3 97,6%
Приходи от товарни превози 146 313,0 139 525,0 104,9% 156 949,0 93,2%
Приходи от продажби на един превозен тон 13,6 12,9 105,1% 14,8 92,0%
Приходи на 1000 ткм – в лева 62,2 62,1 100,1% 69,3 89,8%
– други приходи 34 117,0 32 292,0 105,7% 26 325,0 129,6%
Общо приходи от дейността 261 113,0 257 257,0 101,5% 267 621,0 97,6%
Общо разходи за дейността 461 706,0 484 233,0 95,3% 512 597,0 90,1%
Приходи от продажби на един зает 19,0 18,7 101,5% 17,3 109,5%
Разходи за дейността на един зает 33,6 35,2 95,4% 33,2 101,1%
Печалба от дейността/брой заети лица -14,6 -16,5 88,4% -15,9 91,9%

През 2010 г. от пътнически превози са реализирани приходи, както следва:
1. нетни приходи от продажби 80 648 хил. лева;
в т.ч.: – компенсации нето 17 770 хил. лева;
2. приходи от субсидии нето 160 000 хил. лева.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ
1 2 3
в хил. Лева Отчетен период бизнес план ½ (%) Съответен период на предходна година 1/3 (%)
Нетни приходи от продажби, в т.ч.: 261 078 257 257 101,5% 267 622 97,6%
– приходи от превоз на пътници 80 648 85 440 94,4% 84 347 95,6%
– приходи от превоз на товари 146 313 139 525 104,9% 156 949 93,2%
– други 34 117 32 292 105,7% 26 325 95,6%
Разходи за материали и външни услуги 205 283 222 321 92,3% 235 335 87,2%
Разходи за възнаграждения и соц.осигуровки 156 635 158 028 99,1% 167 927 93,3%
Други разходи 19 112 13 322 143,5% 22 946 83,3%
Суми с корективен характер -11 305 -45 683 24,7% -28 514 39,6%
Печалба преди лихви и данъци и амортизации -108 647 -90 731 119,7% -130 072 83,5%
Разходи за амортизации 79 339 90 562 87,6% 86 389 91,8%
Печалба преди лихви и данъци -187 986 -181 293 103,7% -216 461 86,8%
Финансирания 161 805 160 357 100,9% 172 448 93,8%
Нетни финансови приходи (разходи) -19 716 -22 272 88,5% -25 539 77,2%
Печалба преди извънредни приходи (разходи) -45 897 -43 208 106,2% -69 552 66,0%
Нетни извънредни приходи (разходи) -2 -1 200,0% -3 66,7%
Печалба преди данъци -45 899 -43 209 106,2% -69 555 66,0%
Разходи за данъци 936 0 -756 -123,8%
Чиста печалба -46 835 -43 209 108,4% -68 799 68,1%

„БДЖ” ЕАД група приключи 2010 г. с финансов резултат загуба в размер на 46 835 хил. лева, при отчетена загуба от 68 799 хил. лева за 2009 г.
Разходи

Разходи за заплати на персонала – отчетени са 123 164 хил. лева или 26,7% от разходите по икономически елементи. Заедно с разходите за осигуровки този процент е 33,93%. Тези възнаграждения са изплатени на 13 752 средно списъчни бройки персонал за 2010 г. при 15 439 средно списъчни бройки за същия период на предходната година или намаление с 1 687 бройки. Това редуциране на персонала е в съответствие с намалението на обема на превозите. За 2010 година са изплатени обезщетения по Кодекса на труда в размер на 5 708 хил. лева, което е по-малко с 393 хил. лева спрямо същия период на миналата година (за 2009 година обезщетенията са в размер на 6 101 хил. лева).
Към структурата на „БДЖ” ЕАД – група са:
• „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – 3 490 ср. сп. бр.,
• „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – 4 786 ср. сп. бр.,
• „БДЖ – Тягов подвижен състав ” ЕООД – 3 404 ср. сп. бр.,
• „БДЖ” ЕАД – 2 072 ср. сп. бр.
Брутният доход на един човек от персонала (заплата, платен годишен отпуск от минали години и еднократна сума при ползване на домашен отпуск) за 2010 г. е 776 лева, а за същия период на 2009 г. е 744 лева, или има нарастване с 4,3%.
Външни услуги – отчетени са 126 908 хил. лева, което представлява 27,49% от разходите по икономически елементи. Намалени са спрямо предходната година с 27 879 хил. лева, предимно от ремонт от външни изпълнители с 6 771 хил. лева, за мобилни телефони със 122 хил. лева, телефони и телефонни такси с 555 хил. лева, разходи за наеми от външни със 165 хил. лева, за системна помощ и софтуерно обслужване 565 хил. лева, разходите за реклама с 86 хил. лева, разходите за предпътни прегледи със 159 хил. лева, обяви и публикации 56 хил. лева, разходите за противопожарна охрана с 30 хил. лева и др.
Увеличени са разходите за: разходите за охрана (от външни организации по сключени договори) с 1 913 хил. лева, разходите за имуществени застраховки с 293 хил. лева, таксите с 327 хил. лева, юридическо обслужване и други с 61 хил. лева, сертификати и удостоверения за техническа изправност с 16 хил. лева, транспортни услуги и карти за градски транспорт с 18 хил. лева и др.
Разходите за инфраструктурни такси са в размер на 88 266 хил. лева, в т. ч. по вид технологични операции са :
• Такса резервация – 13 790 хил. лева;
• Такса за преминаване – 67 162 хил. лева;
• Такси за дезинфекция и дезинсекция – 433 хил. лева;
• Мерене на вагони – 165 хил. лева;
• Наеми – 5 144 хил. лева;
• Други услуги от НК „ЖИ” – 1 571 хил. лева.

 

Инфраструктурните такси за резервация и преминаване са в размер на 80 952 хил. лева и по вид движение са:
• пътническо движение 42 068 хил. лева ( при отчетени за съответния период на миналата година 42 834 хил. лева);
• товарно движение 38 885 хил. лева ( при отчетени за съответния период на миналата година 47 257 хил. лева).
Разходите за инфраструктурни такси представляват 19,1% от разходите по икономически елементи, намалени са спрямо същият период на м.г. е с 9 130 хил. лева.
Горива – отчетени са 29 357 хил. лева, което представлява 5,7% от разходите по икономически елементи. Спрямо съответния период на 2009 г. разходите за горива са увеличени с 955 хил. лева. През 2010 г. в сравнение с 2009 г. цената на горивото е увеличена с 15,35% (от 1,35 лева за литър на 1,56 лева), обема работа извършен с дизелова тяга е намален със 7,1%.
• От намалението на обема брутотонкилометрова работа със 7,1% са изразходвани по-малко 915 409 литра дизелово гориво или икономия на гориво от 1 431 хил. лева.
• От намаление на разходната норма на локомотивите са изразходвани по-малко 214 958 литра дизелово гориво или намаление на разходите за гориво с 336 хил. лева;
• От увеличение на цената са изразходвани в по-вече 2 483 хил. лева.
Енергия – разходите за ел. енергия са 34 641 хил. лева, което представлява 7,5% от разходите по икономически елементи. Спрямо съответния период на 2009 г. разходите за ел. енергия са увеличени с 1 717 хил. лева, а за топлоенергия са намалени с 53 хил. лева.
• От намаление на обема работа, извършен с ел. тяга с 1,04% са изразходвани по- малко 2 835 хил. квтч ел. енергия и са намалени разходите с 314 хил. лева.
• От увеличение на разходната норма на локомотивите с 2,02% ватчаса на 1000 брутотонкилометра са увеличени разходите с 588 хил. лева;
• От увеличението на цената на енергията за трафични нужди от 10,38 ст. на 11,07 ст. или с 6,62% са изразходвани 1 847 хил. лева повече.
Амортизации – отчетени са 79 339 хил. лева, което е 17,23% от разходите по икономически елементи.
Други разходи – отчетени са 19 112 хил. лева, което е 4,2% от разходите по икономически елементи. Намалени са спрямо предходната година с 3 834 хил. лева, предимно от намаление на: разходи за униформено облекло с 419 хил. лева, разходи по операции от минали години с 336 хил. лева, разходи за начислен ДДС с 286 хил. лева, разходи за командировки в страната с 53 хил. лева, разходи за специално и работно облекло с 22 хил. лева, разходи за командировки в чужбина с 46 хил. лева, представителни разходи с 12 хил. лева и др.
Увеличени са разходите за загубени дела от лихви за просрочени плащания с 988 хил. лева, БДЖ със 138 хил. лева, разходи за охрана на труда с 401 хил. лева, бракувани КМА с 8 хил. лева, разходите за километричното възнаграждение с 31 хил. лева, разходи за глоби и неустойки на външни организации със 124 хил. лева и др.

 

Баланс

Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 31.12.2010 г., показват:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ
1 2
в хил. лева отчетен период 12/31/2009 ½ (%)
Дълготрайни активи 750 780 893 865 84,0%
Краткотрайни активи, в т.ч.: 241 874 203 282 119,0%
Материални запаси 50 263 52 276 96,1%
Краткосрочни вземания 169 506 144 725 117,1%
Парични средства 22 103 6 269 352,6%
Краткосрочни пасиви, в т.ч.: 435 914 360 683 120,9%
Краткосрочни задължения 398 662 341 681 116,7%
Работен капитал -194 040 -157 401 123,3%
Зает капитал 556 740 736 464 75,6%
Дългосрочни пасиви 414 746 483 549 85,8%
Други
Чиста стойност на активите 141 994 252 915 56,1%
Печалба ( загуба) -46 835 -68 799 31,9%
Финансов резултат от минали години -179 091 -150 015 119,4%
Резерви 377 904 443 915 85,1%
Основен капитал 28 950 28 950 100,0%
Собствен капитал 180 928 254 051 71,2%

Дълготрайните активи на «БДЖ» ЕАД група възлизат на 750 780 хил. лева и са намалени със 143 085 хил. лева към предходната година.
Краткотрайни активи – се увеличават с 38 592 хил. лева, от увеличението на: краткосрочните вземания с 24 781 хил. лева и на паричните средства с 15 834 хил. лева.
Собствен капитал – намалява със 73 123 хил. лева, от 254 051 хил. лева на 180 928 хил. лева, вследствие отчетения отрицателен финансов резултат – загуба за периода в размер на 46 835 хил. лева.
Анализ на вземанията

Справка за вземанията към 31.12.2010 г.
Вземания по контрагенти
Общ размер Възраст на вземанията Просрочени вземания
Общ размер
31.12.2010 до 3 мес. до 6 мес. до 1 год. 31.12.2009
НК ЖИ 5 028 3 858 651 514 4 3 228
Чужди жп администрации 27 733 5 032 1 548 4 316 16 837 16 997
Нефтохимтрейн ООД 30 29 0 0 1 146
Други 22 242 12 593 2 035 1 892 5 721 19 297
Обща сума – в хил. лева 55 032 21 513 4 234 6 789 22 496 43 838

Вземанията от клиенти са 55 032 хил. лева и са увеличени с 11 194 хил. лева, спрямо 31.12.2009 г., като изменението спрямо 2009 г. по някои основни контрагенти е както следва:
• НК „ЖИ” – увеличени с 1 800 хил. лева;
• Чужди жп администрации – увеличени с 10 736 хил. лева;
• Нефтохим трейн ООД – намалени с 1 116 хил. лева.
Вземанията до три месеца представляват 39,09% от общия размер към края на месец декември. Това е следствие на финансовата и икономическа криза, обхванала широк кръг клиенти на железопътните товарни превози.

Анализ на задълженията

Справка за задълженията към 31.12.2010
Задължения по контрагенти
Общ размер Възраст на задълженията Просрочени задължения Общ размер
31.12.2010 до 3 мес. до 6 мес. до 1 год. 31.12.2009
НК “ЖИ” 89 787 21 972 11 584 26 753 29 478 67 309
Еврометал ООД 8 792 8 792 13 408
Трансимпекс АД 9 431 770 8 661 9 662
Чужди жп администрации 35 496 3 648 3 795 3 930 24 123 30 491
Лукойл България ЕООД 5 799 5 799 0 5 380
Други 38 324 11 916 4 346 4 213 17 849 50 700
Обща сума – в хил. лева 187 629 44 105 19 725 34 896 88 904 176 950

Задълженията по контрагенти са увеличени с 10 679 хил. лева спрямо 31.12.2009 г., като изменението по някои основни контрагенти е както следва:
• НК “ЖИ” – 89 787 хил. лева, увеличени с 22 478 хил. лева;
• Еврометал ЕООД – 8 792 хил. лева, намалени с 4 616 хил. лева спрямо края на 2009 г.;
• Трансимпекс АД – 9 431 хил. лева, намалени с 231 хил. лева спрямо края на 2009 г.;
• Чужди жп администрации – 35 496 хил. лева, увеличени с 5 005 хил. лева спрямо 2009 г.;
• Лукойл България ЕООД – 5 799 хил. лева, увеличени с 419 хил. лева;

Нарастването на задълженията е основно от липсата на оборотни средства за разплащане с доставчиците на услуги на „БДЖ” ЕАД група.
Задълженията до три месеца са с най-голям относителен дял и представляват 23,51%.

Разходите за социални осигуровки и надбавки представляват 7,2% от разходите по икономически елементи.

Справка за разходите за социални надбавки
Вид на разхода Начин на плащане ( в брой, натура и др.) Сума /в лева/ Средно на едно лице
от средно списъчния състав
2010 2009 2010 2009
Храна в брой
Помощи в брой 251 896 194 213 18,32 12,58
Други социални разходи в пари и натура 1 880 005 275 741 136,71 17,86
Еднократни плащания в брой 3 448 824 2 287 049 250,79 148,13
Издръжка на столове
Издръжка на бази за отдих, физкултура, спорт, туризъм, културни занимания, клубове, библиотеки и др. 2 627 138
3 051 980
191,04
197,68

Разходи за социални надбавки 5 580 725 2 757 003 405,81 178,57
Разходи за социални осигуровки 27 890 440 30 749 842 2 028,10 1 991,70
Разходи за соц. осигуровки и надбавки 33 471 165 33 506 845 2 433,91 2 170,27

Размерът на начислените средства за социални разходи и надбавки, отнесен към разходите за заплати за 2010 година е 27,18%, а за същия период на 2009 г. е бил 24,93%.
Относителен дял на средствата за социални разходи и надбавки е нараснал с 2,25% спрямо предходната година, въпреки намалението на осигурителните вноски от страната на работодателя през 2010 година с 1,1% (от 18,5% през 2009г. на 17,4% за 2010 г.).
Основните причини за това нарастване са:
• Увеличеният размер на еднократната сума при ползване на годишен дамашен отпуск. Договорената в КТД социална сума при ползване на повече от половината от полагащия се основен годишен отпуск от персонара за 2010 година е 250 лева, а през 2009 година е изплащана част от социалната сума в размер на 150 лева. За 2010 година са изплатени 3 449 хил. лева, с 1 162 хил. лева повече спрямо 2009 година.
• Съгласно подписано стачно споразумение на 10.03.2011 г. работодателят поема задължението да предоставя ваучери за храна по смисъла на чл. 209 от ЗКПО по 2 лв. на отработен ден на всички работници и служители, считано от 01.10.2010 г. Съответно в месец декември на 2010 година в социалните разходи са начислени други социални разходи в пари в размер на 1 489 хил. лева.

 

Изготвил:

Б. Христова
Ръководител, сектор „Бюджет и управление на разходите”