ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
Наименование на показателите 2013
Превозени пътници – хил. 26 071.5
в т. ч. вътрешни превози 25 727.3
международни превози 344.2
Извършена работа – млн. пкм 1 825.8
в т. ч. вътрешни превози 1 795.3
международни превози 30.5

 

30.05.2014
nsi.bg