ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
Наименование на показателите 2012
Превозени пътници – хил. 26 523.2
в т. ч. вътрешни превози 26 173.8
международни превози 349.4
Извършена работа – млн. пкм 1 876.0
в т. ч. вътрешни превози 1 847.8
международни превози 28.2

 

28.05.2013 nsi.bg