ДЪЛЖИНА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ КЪМ 31.12.2012
Километри
Статистически зони
Статистически райони
Области
2012
Обща дължина на ЖП линиите в това число
Двойни ЖП линии Електрифи-цирани ЖП линни
Общо 4 070 977 2 863
Северна и Югоизточна България 2 409 692 1 800
Северозападен район 642 191 432
Видин 101 80
Враца 112 66 112
Ловеч 108 9 9
Монтана 115 115
Плевен 206 116 116
Северен централен район 627 89 437
Велико Търново 236 82 159
Габрово 74 74
Разград 92 7 49
Русе 155 155
Силистра 70
Североизточен район 478 237 375
Варна 193 108 150
Добрич 60
Търговище 69 69 69
Шумен 156 60 156
Югоизточен район 662 175 556
Бургас 175 105 159
Сливен 129 5 108
Стара Загора 262 30 236
Ямбол 96 35 53
Югозападна и Южна централна България 1 661 285 1 063
Югозападен район 885 169 676
Благоевград 162 105
Кюстендил 121 64
Перник 116 8 84
София 300 110 258
София (столица) 186 51 165
Южен централен район 776 116 387
Кърджали 67
Пазарджик 186 57 57
Пловдив 324 59 286
Смолян
Хасково 199 44

 

28.05.2013 nsi.bg