ДЪЛЖИНА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ КЪМ 31.12.2013
Километри
Статистически зони
Статистически райони
Области
2013
Обща дължина на ЖП линиите в това число
Двойни ЖП линни Електрифи-цирани ЖП линни
Общо 4 032 989 2 869
Северна и Югоизточна България 2 381 705 1 797
Северозападен район 648 192 444
Видин 108 93
Враца 112 67 112
Ловеч 108 9 9
Монтана 114 114
Плевен 206 116 116
Северен централен район 627 89 436
Велико Търново 236 82 159
Габрово 74 74
Разград 92 7 49
Русе 155 154
Силистра 70
Североизточен район 482 245 361
Варна 195 113 146
Добрич 60
Търговище 72 72 72
Шумен 155 60 143
Югоизточен район 624 179 556
Бургас 175 109 159
Сливен 129 5 108
Стара Загора 262 30 236
Ямбол 58 35 53
Югозападна и Южна централна България 1 651 284 1 072
Югозападен район 877 168 669
Благоевград 162 105
Кюстендил 121 64
Перник 116 8 84
София 295 104 253
София (столица) 183 56 163
Южен централен район 774 116 403
Кърджали 67
Пазарджик 186 57 57
Пловдив 324 59 286
Смолян
Хасково 197 60

 

30.05.2014
nsi.bg