ДВИЖЕНИЕ НА ТОВАРНИТЕ И ПЪТНИЧЕСКИТЕ ВЛАКОВЕ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
хил.км
Наименование на показателите 2013
Товарни влакове
влаккилометри 6 543.5
Пътнически влакове
влкаккилометри 20 042.5

 

30.05.2014
nsi.bg