ДВИЖЕНИЕ НА ТОВАРНИТЕ И ПЪТНИЧЕСКИТЕ ВЛАКОВЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
хил.км
Наименование на показателите 2012
Товарни влакове
влаккилометри 5 692.8
Пътнически влакове
влкаккилометри 20 011.1
28.05.2013 nsi.bg