Директиви

ДИРЕКТИВА 91/440/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 юли 1991 година относно развитието на железниците в Общността

ДИРЕКТИВА 2001/12/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 26 Февруари 2001 година за изменение и допълнение на директива на съвета 91/440/ЕИО за развитие на железниците на общността

ДИРЕКТИВА 2004/51/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 изменяща Директива на Съвета 91/440/ЕИО относно развитието на железопътните мрежи в Общността

ДИРЕКТИВА 2007/58/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година за изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците в Общността и на Директива 2001/14/ЕО за разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура

Директива на Съвета 92/106/ЕИО от 7 декември 1992 относно изготвянето на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 95/18/EC от 19 юни 1995 относно лицензиране на железопътните предприятия

ДИРЕКТИВА 2001/13/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2001 година за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензиране на железопътните предприятия

ДИРЕКТИВА 2004/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт)

ДИРЕКТИВА 2008/110/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година за изменение на директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (Директива относно безопасността на железопътния транспорт)

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 95/19/EC от 19 Юни 1995 относно ползване на железопътната инфраструктура и съответните й такси

ДИРЕКТИВА 96/48CE НА СЪВЕТА от 23 юли 1996 г. относно взаимодействието и оперативността на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

ДИРЕКТИВА 2004/50/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 29 апpил 2004 година изменяща и допълваща Директива 96/48/ес относно оперативната съвместимост на Трансевропейската високоскоростна железопътна система и Директива 2001/16/ес на Европейския парламент и съвета относно оперативната съвместимост на Трансевропейската конвенционална железопътна система

ДИРЕКТИВА 2001/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2001 година за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност

ДИРЕКТИВА 2004/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт)

ДИРЕКТИВА 2009/149/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2009 година за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие

ДИРЕКТИВА 2007/58/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година за изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците в Общността и на Директива 2001/14/ЕО за разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура

ДИРЕКТИВА 2001/16/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 19 Март 2001 година за оперативната съвместимост на Трансевропейската конвенционална железопътна система

ДИРЕКТИВА 2004/50/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 29 апpил 2004 година изменяща и допълваща Директива 96/48/ес относно оперативната съвместимост на Трансевропейската високоскоростна железопътна система и Директива 2001/16/ес на Европейския парламент и съвета относно оперативната съвместимост на Трансевропейската конвенционална железопътна система

ДИРЕКТИВА 2007/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността

ДИРЕКТИВА 2008/57/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността

ДИРЕКТИВА 2008/68/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари

ДИРЕКТИВА 2010/61/ЕС НА КОМИСИЯТА от 2 септември 2010 година за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

ДИРЕКТИВА 2012/34/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство

ДИРЕКТИВА 2012/45/ЕС НА КОМИСИЯТА от 3 декември 2012 година за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

Регламенти

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) НА СЪВЕТА № 1191/69 от 26 юни 1969 по действие на държавите-членки, касаещо задълженията, заложени в концепцията за обществено обслужване в областта на железопътния, автомобилния и вътрешно-воден транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1893/91 НА СЪВЕТА от 20 юни 1991 година относно изменение на Регламент № 1191/69 (ЕИО) на Съвета относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга при железопътния, шосейния и вътрешноводния транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1370/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета

РЕГЛАМЕНТ на ЕС № 91/2003 относно статистиката на железопътния транспорт

РЕГЛАМЕНТ на ЕС № 881/2004 от 29.04.2004 г. за създаване на Европейска Железопътна Агенция

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1335/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция (Регламент за създаване на Агенция)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 169/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 80/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 януари 2009 година относно кодекс за поведение при компютризирани системи за резервация и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2299/89

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 352/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 април 2009 година за приемане на общ метод за безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 36/2010 НА КОМИСИЯТА от 3 декември 2009 година относно образци на Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения и формуляри за заявления за свидетелства за управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 913/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2010 година тносно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1158/2010 НА КОМИСИЯТА от 9 декември 2010 година относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на сертификат за безопасност на железопътния транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 декември 2010 година относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на разрешително за железопътна безопасност

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 445/2011 НА КОМИСИЯТА от 10 май 2011 година относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на товарни вагони, и за изменение на Регламент (ЕО) № 653/2007

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1077/2012 НА КОМИСИЯТА от 16 ноември 2012 година относно общ метод за безопасност за осъществяване на надзор от националните органи по безопасност след издаването на сертификат за безопасност или разрешително за безопасност

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1078/2012 НА КОМИСИЯТА от 16 ноември 2012 година относно общ метод за безопасност, който да бъде прилаган от железопътни предприятия и управители на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или разрешително за безопасност, както и от структури, отговарящи за поддръжката

.

Решения

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 163/2007 от 7 декември 2007 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП, касаещо оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове.

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 164/2007 от 7 декември 2007 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП, касаещо прилагането на общ европейски формат за сертификатите за безопасност и документите за кандидатстване за сертифициране.

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 83/418/EEC от 25 юли 1983 относно търговската независимост на железопътните компании при управлението на международния им трафик пътници и товари

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 6 март 2008 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема „Енергия“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ на ЕИП № 144/2007 от 26 октомври 2007  година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП, публикувано в Официалния вестник на Европесйкия съюз, брой L 100, 10 април 2008 г., касаещо техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари.“

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 1 февруари 2008 г. относно приетата техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на оперативната подсистема на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове, визирана в член 6, параграф 1 от Директива 96/48/ЕО на Съвета и за отмяна на Решение 2002/734/ЕО на Комисията от 30 май 2002 г

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2008 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема „Подвижен състав“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2007 година относно техническата спецификация на оперативна съвместимост, свързана с „Лица с намалена подвижност (ЛНП)“ в Трансевропейската конвенционална и високоскоростна железопътна система

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2007 година за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО рано под номер C(2007) 5357),публикувано в Официалния вестник L 305 от 23 ноември 2007 г.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2007 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост свързана с подсистема „Инфраструктура” на трансевропейската високоскоростна железопътна система

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2007 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на „безопасността в железопътните тунели“ в Трансевропейската конвенционална и високоскоростна железопътна система

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 129/2008 от 5 декември 2008  година за изменение на приложение XIII „Транспорт“ към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2009 година за изменение на решения 2006/861/ЕО и 2006/920/ЕО относно техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), свързани с подсистемите на трансевропейската конвенционална железопътна система

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 4 март 2009 година за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

РЕШЕНИЕ № 1/2009 НА КОМИТЕТА ЗА ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ ОБЩНОСТ/ШВЕЙЦАРИЯ от 16 юни 2009 година за изменение на приложение 1 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилен превоз на стоки и пътници

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 97/2009 от 25 септември 2009  година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 2009/940/ЕО от 30 ноември 2009 година за подписването от Европейската общност на Протокола към Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване по специфични въпроси за железопътния подвижен състав, приет в Люксембург на 23 февруари 2007 г.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2010/17/ЕО от 29 октомври 2009 година относно приемането на основни параметри на регистрите на свидетелства за управление на влак и допълнителните удостоверения, предвидени в Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 142/2009 от 4 декември 2009  година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 29/2010 от 12 март 2010 година  за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 30/2010 от 12 март 2010 година  за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 31/2010 от 12 март 2010 година  за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 71/2010 от 11 юни 2010 година  за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 88/2010 от 2 юли 2010 година  за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП
РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 89/2010 от 2 юли 2010 година  за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП
РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 90/2010 от 2 юли 2010 година  за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14 януари 2011 година за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (2011/26/ЕС)

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 121/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 103/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 4 април 2012 година  за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари(2012/188/ЕС)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 6 май 2013 година за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (2013/218/ЕС)